Selskabet for Københavns Historie

Selskabet for Københavns Historie ledes af en formand samt en bestyrelse på otte medlemmer. Hertil kommer to revisorer samt suppleanter og evt. associerede medlemmer. Her finder du en kort præsentation af selskabets bestyrelse, som den er sammensat efter den digitale/postale generalforsamling i foråret 2021.

Bestyrelsen

Bjørn Westerbeek Dahl har siden 2006 været formand for Selskabet for Københavns Historie. Han er født 1952, har bifag i historie og er senere uddannet bibliotekar ved forskningsbibliotekerne. Har 1978-1986 været ansat på Det Kongelige Bibliotek, i Rigarkivet og Den Kongelige Kobberstiksamling på Statens Museum for Kunst. Fra 1986 til 2006 var han afdelingsbibliotekar på Københavns Rådhusbibliotek. Diverse projektopgaver m.v. 2007-2015. Fra 2015 kildelæser ved Danmarks Kirke Nationalmuseet. 

Bjørn Westerbeek Dahl har skrevet talrige artikler og flere bøger om mange historisk-topografiske emner, således Til Rigets forsvar og Byens gavn 1-3, 2017, om Københavns byplanlægning og fæstningsværker 1600-1728.

Hanne Fabricius er bestyrelsesmedlem. Hun er født i 1958 og er cand. phil. i forhistorisk arkæologi. Hun skrev speciale om København indtil 1300, og hun har siden udgivet flere bøger om Københavns middelalder og renæssance. Hun arbejder freelance med Københavns historie under www.tyra.dk. Hannes interesse for København spænder fra det ældste København og til nyere tid.

Nils Kristian Zeeberg er bestyrelsesmedlem. Han er født 1946, uddannet i "hulkort, edb og it" og ansat som konsulent i KL (Kommunernes Landsforening). Medlem af bestyrelsen for Danmarks Tekniske Museum og for Selskabet til bevaring af industrimiljøer.

Peter Thorning Christensen er bestyrelsesmedlem. Han er født 1946, er orlogskaptain - søofficer og ansat ved Søværnets Specialskole. Han har i en årrække været udlånt til Skov- og Naturstyrelsen for at arbejde med "Det militære kulturlandskab", herunder især med befæstningsanlæg. Særlig interesse har Københavns Befæstning, som han har arbejdet med gennem næsten 30 år. Han er endvidere medlem af Kulturmiljørådet for Københavns Amt.

Alfred Nørregaard er bestyrelsesmedlem med særligt ansvar for kassererfunktionen. Han er født i 1946 i Odense. Efter en håndværkeruddannelse og et ophold i forsvaret, uddannet som Edb-assistent i 1981 i København og har siden arbejdet med programmering og databaseadministration.

Inger Wiene er bestyrelsesmedlem. Hun er født i 1955, uddannet bygningssnedker i 1979 og er mag. art i Europæisk Etnologi fra 1992. Siden 1993 ansat som museumsinspektør på Københavns Museum. Arbejdsområderne består især af bygnings- og kulturmiljødokumentation (besigtigelser og arkivalsk gennemgang) i forbindelse med planbesvarelser, samt studier i 1700-tallets menneskeliv gennem bl.a. domstolenes arkivmateriale.

Lasse Jonas Bendtsen er bestyrelsesmedlem. 

 

Birgitte Bøggild Johansen er bestyrelsesmedlem.

Peter Wessel Hansen er bestyrelsesmedlem.

Camilla Haarby Hansen er bestyrelsesmedlem. 

Revisorer

Bo Green er revisor.

Hans-Jørn Langebeck er revisor.

Carsten Schultz er revisorsuppleant.

Associerede medlemmer

Ingen