Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/kobenhavnshistorie.dk/public_html/templates/sfkh_l11/functions.php on line 194
  • 1: Navn

Selskabets navn er "Selskabet for Københavns Historie".

  • 2: Formål

Selskabets formål er ved afholdelse af foredrag, ekskursioner til historiske eller kunstnerisk værdifulde steder, udgivelse af skrifter m.v. at vække og vedligeholde interessen for Københavns historie og topografi og bevarelsen af dens historiske arv.

  • 3: Generalforsamling

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den indkaldes med mindst 21 dages skriftligt varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 31. marts med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår

4. Indkomne forslag

5. Valg af:

   a. Formand, jf. § 4.

   b. Fire bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4.

   c. To bestyrelsessuppleanter.

   d. To revisorer.

   e. En revisorsuppleant.

6. Fastsættelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.

7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes, når to bestyrelsesmedlemmer eller 50 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, idet der dog gælder særlige regler for forslag om lovændringer og opløsning af selskabet, jf. § 6 og § 7

  • 4: Bestyrelse

Selskabet ledes af en formand og en bestyrelse på otte medlemmer. Valgperioden er 2 år, således at formanden og den ene halvdel af bestyrelsen vælges på et års ordinære generalforsamling, den anden halvdel af bestyrelsen på det følgende års generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.

  • 5: Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen med virkning for det indeværende år.

  • 6: Formand og kasserer tegner Selskabet i forhold til pengeinstitutter m.v.

        7: Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer i selskabets vedtægter skal fremgå af dagsordenen for en generalforsamling, hvorpå de agtes behandlet. Til vedtagelse af sådanne forslag kræves, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for det. Såfremt der på generalforsamlingen er flertal for forslaget, men der er færre end 2/3 af samtlige medlemmer til stede, skal det inden 4 måneder forelægges for en ekstraordinær generalforsamling, hvis beslutning herefter træffes med almindelig stemmeflerhed.

  • 8: Opløsning

Forslag til opløsning af selskabet skal behandles på to til dette formål indkaldte generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af forslaget kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det. I tilfælde af selskabets opløsning overgår dets arkiv til København Stadsarkiv. Den generalforsamling, der beslutter Selskabets opløsning, fastsætter selv, hvortil Selskabets midler skal henføres.