Indholdsfortegnelse

 

55

VI

Englændernes Batterier.

_____

Forinden vi skride videre frem i Skildringen af Kjøbenhavns Krigshistorie 1807, ville vi, for at Læseren bedre kan orientere sig ved de følgende Begivenheder, vise hvorledes de engelske Beleiringsarbeider skrede frem indtil deres Fuldendelse om Natten den 1ste September.

Fra Jagtveien begyndte Englænderne at anlægge Traverser (Tvervolde) over alle de Veie, som herfra førte ind til Byen, saasom Strandvejen, i Øster- og Nørre-Alleer, paa Nørrebro, Ladegaardesveien, gamle Kongevei, Frederiksberg-Allee og Landeveien, besatte dem tildeels med 1 à 2 Feltstykker, og opkastede derpaa igjen nye Traverser paa de samme Veie og med den samme Besætning, alt som de skrede videre frem mod Fæstningen, for saaledes at kunne yde deres fremskudte Piquetter de fornødne Holdepunkter imod vore Udfald. Fra Jagtvejen udgik imidlertid et Par hundrede Skridt østenfor Runddelen uden for Assistents-Kirkegaard en formelig Løbegrav ind imod Nørrebro-Forstad, hvor den endtes i et svært Morteer-Batteri i daværende Toxverds Have, noget forbi den forreste Indgang til


56

Kirkegaarden. - Dette var at ansee for de Engelskes første Parallel.

Blegdamsveien kunde ansees for den anden Parallel, der fortsattes fra Nørrebro Forstad med en egen dertil aabnet Communication bagom Blaagaard, tvers over Marken og Landegaardsveien, samt bagom de sløifede Ladegaardsværker til Vodruffsgaard og derfra paa venstre Bred af det daværende Vandløb til Svanholm, hvor nu Grosserer Heymanns baiersk Ølbryggeri ligger.

En tredie Parallel, efter Krigsbrug, kunde Farimagsveien have afgivet.

De engelske Batterier fra høire til venstre Fløi vare i Alt følgende (see Kortet over Batterierne):

1) Ved gamle Pesthuus 6 Fireogtyve-Pundiger og 2 Morterer, hvoraf 4 af de første vare anbragte i en Face, der vendte mod Kallebostrand, de øvrige i en Face, der vendte mod Tømmerpladsen.

2) Bag nuværende Gartner Mohrs Have paa Vesterbro 4 Hundrede-Pundinger Morterer, halv forsænkede eller indskaarne.

3) Foran Skydebanen, ikke langt fra Reberbanen paa Vesterbro, 6 Kanoner.

4) I Svanholm Have ved gamle Kongevej 4 Morterer og 2 Haubitzer.

5) I Vodruffgaards Have, ligeover for Holmers [i. e. Helmers] Bastion den meest fremspringende Deel af Fæstningen, et regelmæssigt af Faskiner og Jord opført Demonteerbatteri paa 8-10 Fireogtyve-Pundinger, som imidlertid ikke kom til at spille.

6) Ved Ladegaardsveien, hvor den dreier bort fra Aaen, foran Gaarden Rolighed 10 Hundrede-Pundinge


57

og 150-pundige Morterer, indskaarne i Jordsmonnet bag en foran liggende svær Grøft, og dækkende med Sandsække og Jord, hvorfra var ført en Løbegrav hen til Gaarden Rolighed. Skjøndt dette Batteri laa i en Afstand af omtrent 2000 Alen, var det dog det, som tilføiede Kjøbenhavn størst Skade.

7) I Blaagaards Have paa Nørrebro 8 Fiirogtyve-Pundinger.

8) I Toxverds Have 10 Stkr. 150- til 200-pundige Morterer, som med en traverseret Løbegrav stod i Forbindelse med Jagtveien. Ogsaa dette Batteri virkede høist skadelig og ødelæggende paa Byen i en lignende Afstand som Nr. 6.

9) I Sandgraven paa Vesterfælled [Skal være Lammefælleden] 2 Morterer og 2 Haubitzer.

10) I en betydelig Afstand fra dette Batteri bagved Holdepladsen paa Østerbro mellem Alleen og Strandveien 2 Fireogtyve-Pundinger, imod Byen og 4 Morterer mod Strandkanten. Her havde de Danske den Ærgrelse, at see Fjenden benytte sig af deres forladte Forskandsninger.

11) Paa høire Side af Standveien, østenfor Gaarden Nøisomhed, et Batteri paa 4 Tolv-Pundinger med Front imod gamle Kalkbrænderi og Søen, tilligemed en Løbegrav, som førte op til Strandveien og til den sidstnævnte Redoute.

12) Ved Ny-Kalkbrænderi ligeledes et Batteri paa 4 tolv-pundige Skibskanoner, betjente af Matroser, med Front mod Søen.

13) Ved Svanemøllen et Batteri paa 9 Fireogtyve-Pundinger, 2 Morterer og 2 Haubitzer med Front imod


58

Kalkbrænderierne; desuden en Fleche i Kildevælds Have, besat med 4 Feltkanoner, hvoraf 2 imod Byen og 2 imod Søen.

Batteriernes Brystværne vare fornemmelig opførte af Sand- eller Jordfæste til en Tykkelse af 4 til 5 Alen, og imellem de forskjellige Stykker Skyts var der opført Traverser, ligeledes af Sandsække, til en Tykkelse af 3 til 4 Alen.

Foruden de her anførte Batterier fandtes endnu betydelige Artilleriparke i Runddelen udenfor Frederiksbergslot, foran Gaarden Ventegodt paa Veien til Lygten, ved Vangehuus paa Veien til Lundehuset, samt paa Marken mellem Strandveien og Ny-Kalkbrænderi. Det fjendtlige Infanteries Hovedleir, bestaaende af lutter Straahytter, stod bag Bakkerne foran den nuværende Rørsø, som endnu dengang var en Mose med et ubetydeligt Vandløb og strakte sig omtrent fra Vangehuset hen til Ventegodt; men betydelige Afdelinger stode desuden i Søndermarken samt ved Frederiksberg, foran Godthaab og ved Utterslev*).

______

*) Denne Skildring af de engelske Batterier o.s.v. er tagen af Bloms Krigstildragelser i Sjælland 1807.