Uncategorised

 

Selskabet for Københavns Historie

 

- foredrag, byvandringer, besøg i historiske bygninger, ledet af forskere, der virkelig ved noget om emnerne, artikler om København, som det var engang.

Med udgangspunkt i dagens København laves arrangementer, der sætter byen og det, der sker i den, i perspektiv. Desuden bliver medlemmerne informeret om den nyeste forskning i byens historie.

 

 

Vedtægter

§ 1: Navn
Selskabets navn er "Selskabet for Københavns Historie".

§ 2: Formål
Selskabets formål er ved afholdelse af foredrag, ekskursioner til historiske eller kunstnerisk værdifulde steder, udgivelse af skrifter m.v. at vække og vedligeholde interessen for Københavns historie og topografi og bevarelsen af dens historiske arv.

§ 3: Generalforsamling
Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den indkaldes med mindst 21 dages skriftligt varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 31. marts med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab for det senest afsluttede kalenderår
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. Formand, jf. § 4.
  2. Fire bestyrelsesmedlemmer, jf. § 4.
  3. To bestyrelsessuppleanter.
  4. To revisorer.
  5. En revisorsuppleant.
 6. Fastsættelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 7. Eventuelt

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes, når to bestyrelsesmedlemmer eller 50 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, idet der dog gælder særlige regler for forslag om lovændringer og opløsning af selskabet, jf. § 6 og § 7

§ 4: Bestyrelse
Selskabet ledes af en formand og en bestyrelse på otte medlemmer. Valgperioden er 2 år, således at formanden og den ene halvdel af bestyrelsen vælges på et års ordinære generalforsamling, den anden halvdel af bestyrelsen på det følgende års generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.

§ 5: Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen med virkning for det indeværende år.

§ 6: Vedtægtsændringer
Forslag til ændringer i selskabets vedtægter skal fremgå af dagsordenen for en generalforsamling, hvorpå de agtes behandlet. Til vedtagelse af sådanne forslag kræves, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for det. Såfremt der på generalforsamlingen er flertal for forslaget, men der er færre end 2/3 af samtlige medlemmer til stede, skal det inden 4 måneder forelægges for en ekstraordinær generalforsamling, hvis beslutning herefter træffes med almindelig stemmeflerhed.

§ 7: Opløsning
Forslag til opløsning af selskabet skal behandles på to til dette formål indkaldte generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af forslaget kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det. I tilfælde af selskabets opløsning overgår dets arkiv til København Stadsarkiv. Den generalforsamling, der beslutter Selskabets opløsning, fastsætter selv, hvortil Selskabets midler skal henføres.

Som vedtaget af Generalforsamlingen den 25. marts 2010


Ved generalforsamlingen i 2018 ændredes §4 således:

§ 4: Bestyrelse
Selskabet ledes af en formand og en bestyrelse på otte medlemmer. Valgperioden er 2 år, således at formanden og den ene halvdel af bestyrelsen vælges på et års ordinære generalforsamling, den anden halvdel af bestyrelsen på det følgende års generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær efter hver generalforsamling.

Sidetop

Kontakt

Selskabets bestyrelse kan kontaktes på denne adresse eller ved brug af nedenstående kontaktformular. Ønsker du at melde dig ind i selskabet, bedes du benytte indmeldingsformularen.

Bjørn Westerbeek Dahl,
Willemoesgade 61, 4. TH. 
2100 København Ø.

e-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Skrivevejledning

Vejledning til forfattere af artikler til Historiske meddelelser om København

Overordnede retningslinjer for levering af manuskripter 

Manuskriptet

Manuskripter kan sendes hele året til redaktionen. Se adressen i seneste årbog eller på www.kobenhavnshistorie.dk. Et manuskript bør ikke uden forudgående aftale overstige 25 sider à ca. 2.600 enheder.

Gældende retskrivning følges nøje. Principielt skrives alle ord fuldt ud. Undtagelser er dog: bl.a., osv. og f.eks., ligesom forkortelser introduceret i hovedteksten/standardforkortelser kan bruges i noterne. Specielle fagudtryk bør undgås, men er de nødvendige, forklares de i teksten første gang, de optræder.

Særlige ord kan skrives med stort efter aftale med redaktionen – eksempler er Enevælden og Reformationen. Ved talstørrelser over 1.000 sættes punktum som vist her, dog naturligvis ikke ved årstal. Udeladelser markeres med ... (tre punktummer).

Teksten

Teksten afleveres som Microsoft Word fil (version 97-2003) med 12 punkt skrift og med enkel linieafstand. Orddelinger og anvendelse af specielle koder og lignende må absolut ikke forekomme. Der skal således ikke foretages indrykning, men skrives ren tekst. Forsøg med andre ord ikke at efterligne det layout, årbogen anvender.

Citater, titler mm.

Citater skrives med almindelige typer (ikke kursiv) og anføres i ”citationstegn”. Titler på bøger og tidsskrifter, både i selve artiklen og i noteapparatet, skrives med kursiv og uden anvendelse af citationstegn. Enkelte ord, der ønskes fremhævet, kan skrives med kursiv. Anvend aldrig understregninger eller fed skrift.

Noter

Noter skrives som slutnoter med anvendelse af arabertal (1, 2, 3 …) efter punktummet. Noterne skal være overskuelige, og henvisninger til litteratur og arkivalier skal være så fyldestgørende og utvetydige, at læseren uden besvær kan finde disse. Noter skrives i 11 punkt skrift med enkel linieafstand.

”S.” eller ”side” benyttes ikke i noter. Henvises til en tavle eller en figur, benyttes bogens betegnelser, f. eks. tab., fig. eller lignende. Citater over flere sider angives ved første og sidste side, ikke med ff.

Følgende standarder bør følges i noterne 

1) Monografier

Sofus Elvius: Danske patriciske Slægter, 1891, 13-22.

2) Artikler

Henrik Horstbøll: Læsning til salighed, oplysning og velfærd. Om Pontoppidan, pietisme og lærebøger i Danmark og Norge i 17- og 1800-tallet, i Fortid og Nutid, 2003:2, 100-103. Bemærkning: Årgangsbetegnelser anføres som det fremgår af publikationen.

3) Henvisning til arkivalier

Henvisning til arkivalier medtager arkiv- og pakkenummer: Rigsarkivet. 570. Krigskollegiet. Pakke 18. Indkomne breve 1661, J. de la Haye, 23.4.1661.

Citeres samme kilde flere forskellige steder i teksten, gengives noten i fuldt omfang hver gang. Henvises til samme kilde i flere af hinanden følgende noter, foretages en opsamling.

Indledningsmanchet

Artikler indledes med en manchet på 4-8 linjer, hvor temaet, formålet og hovedresultaterne præsenteres. Manchetten skrives i kursiv.

Artikler og småstykker afsluttes med en kort præsentation (8-10 linjer) af forfatteren med navn, fødselsår, stilling og evt. ansættelsessted, relevante publikationer, post- eller kontaktadresse og email-adresse.

Illustrationer

Artiklerne bør forsynes med illustrationer, der kan uddybe og supplere teksten. Forfatteren skal aftale med redaktionen om refusion af udgifter til illustrationer, før disse bestilles hos leverandøren. I modsat fald forpligter dette ikke redaktionen til at udligne beløbet. Illustrationer afleveres elektronisk som billedfiler i jpg- eller tif-format i en opløselighed på 300 dpi eller derover. Indsæt ikke illustrationerne i manuskriptet, men angiv med en henvisning i teksten tydeligt hvor de skal anbringes. Dette gøres ved i teksten at skrive [Ill. 1], [Ill. 2] osv., hvor det skal ske.

Senest sammen med illustrationerne afleveres billedtekster i en wordfil. Teksterne bør referere til de numre, der er brugt tidligere [Ill. 1], [Ill. 2] osv., men selve billedteksterne bør ikke nummereres. Billedteksterne bør være fyldige.

Bearbejdning og korrektur

Alle artikler bliver læst og kommenteret af mindst to personer – eventuelt uden for redaktionens snævre kreds. Redaktionen forbeholder sig ret til at foreslå ændringer i manuskriptet. Når manuskriptet er endelig godkendt og sendt til trykkeriet, modtager forfatteren en førstekorrektur. Her har forfatteren mulighed for at ændre meningsforstyrrende fejl, men større ændringer af tekst eller noter kan ikke påregnes at blive fulgt af redaktionen. Desuden modtager forfatteren en andenkorrektur, hvor kun direkte fejl vil kunne rettes.

Honorar

Forfattere af artikler modtager ti frieksemplarer af den pågældende årgang. Forfattere af småstykker får fem frieksemplarer. Desuden modtager forfatterne et særtryk af deres artikel i form af en pdf-fil.


Udarbejdet af Ad-hoc-gruppen Barbara Zalewski, Birgitte Bøggild Johannsen, Nils Kr. Zeeberg og Bjørn Westerbeek Dahl 23. oktober 2010 med senere tilføjelser ved Bjørn Westerbeek Dahl og Anne-Lise Walsted 23.1.2012.

Selskabet for Københavns Historie

Selskabet for Københavns Historie ledes af en formand samt en bestyrelse på otte medlemmer. Hertil kommer to revisorer samt suppleanter og evt. associerede medlemmer. Her finder du en kort præsentation af selskabets bestyrelse, som den er sammensat efter generalforsamlingen 14. februar 2017.

Bestyrelsen

Bjørn Westerbeek Dahl har siden 2006 været formand for Selskabet for Københavns Historie. Han er født 1952, har bifag i historie og er senere uddannet bibliotekar ved forskningsbibliotekerne. Har 1978-1986 været ansat på Det Kongelige Bibliotek, i Rigarkivet og Den Kongelige Kobberstiksamling på Statens Museum for Kunst. Fra 1986 til 2006 var han afdelingsbibliotekar på Københavns Rådhusbibliotek og udarbejdede blandt andet Litteratur om København. Arbejder nu "frilands". som historisk konsulent.

Bjørn Westerbeek Dahl har skrevet talrige artikler og flere bøger om mange historisk-topografiske emner. I særlig grad har han beskæftiget sig med 16- og 1700-tallets fæstningsbyggeri og de danske landkorts historie.

Anne-Lise Walsted er bestyrelsesmedlem. Hun er født 1946, er mag. art. i Europæisk Etnologi og har ind til sommeren 2006 været ansat som museumsinspektør på Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Hun har en særlig interesse i nyere tids historie fra midten af 1800-tallet til dags dato.

Hanne Fabricius er bestyrelsesmedlem. Hun er født i 1958 og er cand. phil. i forhistorisk arkæologi. Hun skrev speciale om København indtil 1300, og hun har siden udgivet flere bøger om Københavns middelalder og renæssance. Hun arbejder freelance med Københavns historie under www.tyra.dk. Hannes interesse for København spænder fra det ældste København og til nyere tid.

Nils Kristian Zeeberg er bestyrelsesmedlem. Han er født 1946, uddannet i "hulkort, edb og it" og ansat som konsulent i KL (Kommunernes Landsforening). Medlem af bestyrelsen for Danmarks Tekniske Museum og for Selskabet til bevaring af industrimiljøer.

Peter Thorning Christensen er bestyrelsesmedlem. Han er født 1946, er orlogskaptain - søofficer og ansat ved Søværnets Specialskole. Han har i en årrække været udlånt til Skov- og Naturstyrelsen for at arbejde med "Det militære kulturlandskab", herunder især med befæstningsanlæg. Særlig interesse har Københavns Befæstning, som han har arbejdet med gennem næsten 30 år. Han er endvidere medlem af Kulturmiljørådet for Københavns Amt.

Alfred Nørregaard er bestyrelsesmedlem med særligt ansvar for kassererfunktionen. Han er født i 1946 i Odense. Efter en håndværkeruddannelse og et ophold i forsvaret, uddannet som Edb-assistent i 1981 i København og har siden arbejdet med programmering og databaseadministration.

Inger Wiene er bestyrelsesmedlem. Hun er født i 1955, uddannet bygningssnedker i 1979 og er mag. art i Europæisk Etnologi fra 1992. Siden 1993 ansat som museumsinspektør på Københavns Museum. Arbejdsområderne består især af bygnings- og kulturmiljødokumentation (besigtigelser og arkivalsk gennemgang) i forbindelse med planbesvarelser, samt studier i 1700-tallets menneskeliv gennem bl.a. domstolenes arkivmateriale.

Lasse Jonas Bendtsen er bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsessupleanter

Barbara Zalewski er bestyrelsessuppleant. Hun er cand.mag. i historie og etnologi og ph.d. i historie. I 1980’erne projektleder på Orlogsmuseet og ved opbygning af historisk udstilling og samling for Dansk Røde Kors, hvor hun stadig er historisk konsulent. Hun koncentrerer sig især om 16-1700-tallet, senest Hofholdningen 1648-1794 med støtte fra Carlsbergfondet. Hun beskæftiger sig desuden med bygningshistorie og liv og mennesker i bygningerne og har skrevet adskillige bøger og artikler om lokaliteter i København, fra fortid til nutid.

Birgitte Bøggild Johansen er bestyrelsessuppleant.

Revisorer

Bo Green er revisor.

Hans-Jørn Langebeck er revisor.

Jan Möllerström er revisorsuppleant.

Associerede medlemmer

Ingen

I daglig tale blot Selskabet.

Her kan du gå på opdagelse i forskelligt vedrørende Selskabet og dets bestyrelse.

Dette er medlemmernes område. 

Her finder du forskellige funktioner der har med dit medlemsskab at gøre.

Privatlivspolitik

Brug af www.kobenhavnshistorie.dk foregår helt anonymt. Der bliver ikke lagt cookies på din maskine og vi registrerer ikke data som kan identificere dig med mindre du selv oplyser dem i forbindelse med indmelding i selskabet.

Selskabet for Københavns Historie videregiver ikke personlige oplysninger du giver os i forbindelse med dit medlemsskab.

På kobenhavnshistorie.dk maskerer vi emailadresser på forskellig måde med henblik på at afværge spam. Skal du i forbindelse med samarbejde med Selskabet for Københavns Historie have din e-post adresse præsenteret på vores hjemmeside, bliver den således maskeret for at forebygge spam i din postkasse.

Kolofon

 

Første udgave af Kobenhavnshistorie.dk er udgivet den 23. august 2005.

Design - grafik, html, css, metatags m.m.: Glenn Williams

Projektledelse og tekster: Bi Skaarup og Selskabets bestyrelse

Webmaster: Jan Möllerström

 

Anden udgave af kobenhavnshistorie.dk er udgivet foråret 2018

Støttegruppe: Selskabets bestyrelse

Design og kodning: Jan Möllerström

Teknik: Joomla CMS